5511-2K CARM5 1×0,17 Princess + 12×0,01 & 10×0,01 ct VG