5502-4K 1×0,03 svart diamant RG, SELENA-7K 3×0,02 RG, 5502-3K 11×0,02 VG, 5502-7K RG, 5502-3K RG